Nasza historia

Category: Przez Rząd
17 lutego 2021

DYNAMICZNA EWOLUCJA

First Bank of Nigeria Limited („FirstBank), założony w 1894 roku, jest głównym bankiem w Afryce Zachodniej, największą marką bankową Nigerii i wiodącym dostawcą usług finansowych w Nigerii. Bank został założony przez Sir Alfreda Jonesa, magnata morskiego z Liverpoolu w Anglii. Z siedzibą w Liverpoolu, Bank rozpoczął działalność na skromną skalę w Lagos w Nigerii pod nazwą Bank of British West Africa (BBWA).

W 1912 roku Bank nabył swojego pierwszego konkurenta, Bank of Nigeria (wcześniej zwany Bankiem Anglo-Afrykańskim), który został założony w 1899 roku przez Royal Niger Company. W 1957 roku Bank zmienił nazwę z Bank of British West Africa (BBWA) na Bank of West Africa (BWA). W 1966 roku, po fuzji ze Standard Bank w Wielkiej Brytanii, Bank przyjął nazwę Standard Bank of West Africa Limited, aw 1969 roku został zarejestrowany lokalnie jako Standard Bank of Nigeria Limited zgodnie z dekretem o spółkach z 1968 roku.

Zmiana nazwy banku nastąpiła również w 1979 i 1991 r. Odpowiednio na First Bank of Nigeria Limited i First Bank of Nigeria Plc. W 2012 roku Bank ponownie zmienił nazwę na First Bank of Nigeria Limited w ramach restrukturyzacji, w wyniku której FBN Holdings Plc („FBN Holdings) oddzielił swoją działalność komercyjną od innych biznesów z Grupy FirstBank, zgodnie z nowym rozporządzeniem przez Centralny Bank Nigerii (CBN). FirstBank miał 1,3 miliona akcjonariuszy na całym świecie, był notowany na Nigerii Giełdzie Papierów Wartościowych (NSE), gdzie był jedną z najbardziej skapitalizowanych spółek, a także posiadał nienotowany program Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR), z których wszystkie zostały przeniesione do Spółki Holdingowej, FBN Holdings, w grudniu 2012 r.

Opierając się na solidnych fundamentach, Bank od ponad wieku i dwóch dekad konsekwentnie otwiera nowe możliwości w krajowym sektorze finansowym. FirstBank jest obecny w Wielkiej Brytanii i Francji poprzez swoją spółkę zależną FBN Bank (UK) Limited z oddziałami w Londynie i Paryżu; oraz w Pekinie z tamtejszymi przedstawicielstwami. W październiku 2011 roku Bank przejął nową spółkę zależną Banque International de Credit (BIC), jeden z wiodących banków w Demokratycznej Republice Konga. W listopadzie 2013 roku FirstBank przejął ICB w Gambii, Sierra-Leone, Ghanie i Gwinei, aw 2014 roku Bank przejął ICB w Senegalu. Były to główne punkty orientacyjne w jej planie zwiększania zasięgu w Afryce Subsaharyjskiej, a wszystkie afrykańskie spółki zależne noszą teraz markę FBN Bank.

Ponieważ globalne środowisko operacyjne ewoluuje, FirstBank dotrzymuje kroku, odpowiadając na dynamiczne potrzeby swoich klientów, inwestorów, organów regulacyjnych, społeczności przyjmujących, pracowników i innych interesariuszy. Dzięki wyważonemu podejściu do realizacji planu FirstBank umocnił swoją wiodącą pozycję w branży, utrzymując atrakcyjność międzypokoleniową. W ten sposób Bank stale powiększał bazę klientów, która obejmuje wszystkie segmenty pod względem wielkości, struktury i sektorów.

Korzystając z ponad stuletniego doświadczenia w zakresie niezawodnych usług, FirstBank nadal budował relacje i sojusze z kluczowymi sektorami gospodarki, które służyły jako strategiczne elementy budujące dobrobyt, wzrost i rozwój kraju. Dzięki ogromnej bazie aktywów i ekspansywnej sieci oddziałów, a także ciągłemu ponownemu odkrywaniu, FirstBank jest najsilniejszą franczyzą bankową w Nigerii, utrzymując pozycję lidera na wszystkich frontach krajowej branży usług finansowych.

STRATEGIA WZROSTU I EKSPANSYJNY ZASIĘGFirstBank to zdywersyfikowana grupa usług finansowych i największy prywatny dostawca usług finansowych w Afryce Subsaharyjskiej (ex-Republika Południowej Afryki). Bank utrzymuje wiodącą pozycję na wielu rynkach, na których działa, posiada wiodące na rynku zdolności dystrybucyjne oraz dobrze rozpoznawalną markę z dużą bazą klientów.

Dzięki ponad 750 lokalizacjom biznesowym w Nigerii, w trybie on-line iw czasie rzeczywistym, Bank posiada jedną z największych krajowych sieci sprzedaży w kraju. Jako lider na rynku usług finansowych, FirstBank był pionierem w dziedzinie międzynarodowych przekazów pieniężnych i bankowości elektronicznej w kraju, obsługując ponad 14 milionów rachunków klientów.

Strategia FirstBank koncentruje się na restrukturyzacji biznesu w celu wykorzystania możliwości rozwoju w branży, kontynuowaniu ekspansji linii biznesowej w strategicznych jednostkach biznesowych, ciągłym wdrażaniu systematycznego planu ekspansji międzynarodowej, sekwencjonowaniu inicjatyw wzrostu według określonych wskaźników, a także budowaniu synergii i sprzedaż krzyżowa w całej Grupie FirstBank. Strategia ta wspiera wizję Banku bycia wiodącą grupą świadczącą usługi finansowe w Afryce Subsaharyjskiej. Dalsze wdrażanie tej strategii przyniesie długoterminowy zyskowny wzrost, a także zbuduje świetne franczyzy i zapewni wartość wszystkim interesariuszom. Bank skupia się na ekspansji międzynarodowej na rynki usług finansowych w Afryce Subsaharyjskiej.

NASI LUDZIEJako jeden z wiodących pracodawców sektora prywatnego zatrudniających absolwentów w kraju, polityka rozwoju zasobów ludzkich FirstBank uznaje nieoceniony wkład, jaki zasoby ludzkie wnoszą do wzrostu i rozwoju krajów z powodzeniem przechodzących z trzeciego świata do statusu krajów rozwiniętych. W związku z tym jego inicjatywy w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim są ukierunkowane na zapewnienie niezbędnego wsparcia dla pracowników, działów i różnych czynników biznesowych, aby umożliwić Bankowi osiągnięcie jego celów i zadań.

W miarę jak Bank rośnie lokalnie i na arenie międzynarodowej, pozytywnie wpływając na łańcuchy wartości klientów, zatrudnia personel o unikalnych umiejętnościach potrzebnych do pełnego wykorzystania swojej działalności. Ramy planowania sukcesji Banku zapewniają ciągłość działania. FirstBank stale uzupełnia swoją siłę roboczą, szczególnie na strategicznie ważnych poziomach odpowiedzialności.

FirstBank może pochwalić się bogatym zasobem zaradnych ekspertów branżowych, którzy znacząco przyczyniają się do rozwoju kraju poprzez stałe oddelegowanie do różnych szczebli rządów i instytucji w całym kraju. Absolwenci Banku są bardzo poszukiwani zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. FirstBank jest głęboko przekonany, że poprzez zapewnienie solidnej propozycji wartości dla pracowników, która pomaga zatrzymać najlepszych pracowników, będzie nadal poprawiać wybitne wyniki swoich pracowników w trakcie i po ich służbie dla Banku.

SUPERMARKET FINANSOWY: ZACHWYCAJĄCE ZWROTY I NAJWYŻSZA WARTOŚĆDługotrwała transformacja w nigeryjskim sektorze usług finansowych wyróżniła FirstBank jako najsilniejszą grupę usług finansowych w Nigerii. Wynika to zapewne z proaktywnego i dalekosiężnego programu transformacji Banku zainicjowanego przed przełomem obecnego wieku. FirstBank był pierwszą spółką notowaną na giełdzie w Nigerii, która osiągnęła wyczyn, jakim jest osiągnięcie wartości biliona naira w kapitalizacji rynkowej, co jest najlepszym dowodem oceny wartości rynku. W 2012 roku Grupa FirstBank przyjęła strukturę holdingową – FBN Holdings Plc – w uznaniu potrzeby zachowania różnorodności działalności Banku, aby umożliwić świadczenie klientom pełnego zakresu usług finansowych poza bankowością komercyjną, po inwestycje usługi bankowe, ubezpieczeniowe i inne usługi finansowe.

Grupa Commercial Banking jest zarządzana przez FirstBank, który prowadzi działalność w 12 krajach, z dziewięcioma (9) spółkami zależnymi, które zapewniają szeroki zakres detalicznych i korporacyjnych usług finansowych, w tym operacje bankowości komercyjnej, zarządzanie funduszami emerytalnymi i kredyty hipoteczne, oferujące usługi bankowe. do bogatej sieci zarówno klientów indywidualnych, jak i firm.

Inne podmioty w ramach FirstBank to FBN Bank (UK) Ltd – w pełni licencjonowany bank w Wielkiej Brytanii z biurami w Londynie i Paryżu; FBN Bank DRC – wiodący bank kategorii 2 z siedzibą w Demokratycznej Republice Konga (DRK), przejęty w 2011 r., FBN Bank w Gambii, Ghanie, Gwinei, Sierra Leone nabyty w 2013 r., A Senegal przejęty w 2014 r.

Te niedawne przejęcia są głównymi punktami orientacyjnymi w planie FirstBank dotyczącym zwiększania zasięgu w Afryce Subsaharyjskiej. Inne spółki zależne to First Pension Custodian Ltd (First Pension), świadcząca usługi powiernicze dla funduszy emerytalnych oraz FBN Mortgages, główna instytucja udzielająca kredytów hipotecznych.

Bank posiada również sieć przedstawicielstw w Pekinie utworzoną w celu przejmowania działalności związanej z handlem. Nigeryjska działalność bankowa działa w kraju i za granicą, z bazą aktywnych klientów wynoszącą prawie 10 milionów obsługiwanych za pośrednictwem dużej sieci dystrybucyjnej obejmującej ponad 750 lokalizacji biznesowych i ponad 7,5 miliona wyemitowanych kart.

Te zróżnicowane operacje w branży usług finansowych, z rozległymi punktami usługowymi, zapewniają przyczółek FirstBank jako czołowego dostawcy usług finansowych w Nigerii, przyczyniając się ogromnie do wzrostu i rozwoju gospodarki narodowej i zachwycając jego interesariuszy.

MODEL BUDOWY USŁUGOWO-NARODOWEGOJako pionierska grupa usług finansowych w Afryce Zachodniej, FirstBank jest dumny ze swojego wkładu we wzrost i rozwój kraju w ciągu ostatniego stulecia, co stawia go w awangardzie ewolucji polityki krajowej i przywództwa. Rola Banku w zapewnianiu metodycznej i szybkiej transformacji gospodarczej została dodatkowo wzmocniona dzięki FirstBank Impact Series, polityce i inicjatywie Banku w zakresie przywództwa myślowego. Seria jest prowadzona poprzez wnikliwe, praktyczne i skoncentrowane na zmianach konferencje, warsztaty, seminaria, sesje strategiczne i pokazy objazdowe wdrażania polityki, które mają na celu wprowadzenie daleko idących zmian w społeczeństwie.

Inicjatywa zapewnia angażujące platformy do rozwijania strategicznych perspektyw rozwiązywania problemów, zwłaszcza z perspektywy budowania zdolności i przywództwa. Jak dotąd Bank, poprzez swoje wspólne, pojedyncze projekty i partnerstwa oparte na współpracy, nakreślił zrównoważone mapy drogowe w zakresie przywództwa, rozwoju młodzieży i wzmacniania pozycji społeczno-ekonomicznej.

Odgrywając w ostatnich latach kluczową rolę w programie prywatyzacji i komercjalizacji rządu federalnego, FirstBank był liderem w finansowaniu prywatnych inwestycji w rozwój infrastruktury w nigeryjskiej gospodarce. Kluczowym elementem strategii Banku jest ciągłe skupianie się na bankowości detalicznej i finansowaniu konsumenckim, stopniowe przechodzenie w kierunku zdywersyfikowanego portfela o wysokiej stopie zwrotu poprzez agresywne ukierunkowanie na rynek konsumencki klasy średniej. O szansie rynkowej świadczy fakt, że wydatki konsumpcyjne, które są głównym motorem popytu krajowego w gospodarkach rozwiniętych, nadal stanowią relatywnie niższy procent PKB w Nigerii.

Strategiczna jednostka biznesowa Banku ds. Transakcji i Bankowości Prywatnej (SBU) zapewnia wygodę bankową klientom zamożnym, którzy wymagają specjalistycznych usług bankowych w celu zaspokojenia ich specyficznych potrzeb. Ponadto, aby zapewnić większe wsparcie mniejszym firmom, dokonano reorganizacji SBU Corporate Banking w celu wydzielenia Commercial Banking SBU. Stwarza to inną propozycję wartości dla tego krytycznego segmentu społeczności biznesowej, w której pielęgnowane są filary wzrostu gospodarczego. Departament Kredytów Specjalistycznych FirstBank (SLD) koncentruje się na strukturyzacji transakcji finansowania projektów i obiektów w różnych sektorach gospodarki, zwłaszcza w obszarach infrastruktury, energii, ropy i gazu, transportu i nieruchomości.

Bank wspiera nabywanie udziałów w dzierżawie ropy naftowej (OML), finansowanie zagospodarowania pól naftowych, finansowanie wezwań na wydatki operacyjne i kapitałowe poprzez strategiczne umowy sojusznicze. FirstBank przeznaczył ponad 1 miliard dolarów na częściowe sfinansowanie nabycia udziałów, a także kapitału obrotowego na produkcję dla wielu OML; oraz łącznie około 500 milionów dolarów na budowę i ukończenie rurociągów gazowych do pól marginalnych i cementowni.

FirstBank jest liderem w finansowaniu projektów energetycznych i przeznaczył ponad 220 mln USD na częściowe sfinansowanie nabycia zarówno Spółek Wytwarzających, jak i Dystrybucyjnych w ramach prywatyzacji sektora energetycznego przez rząd federalny. Bank wspiera rozwój infrastruktury na terenie całego kraju, biorąc udział w różnych transakcjach konsorcjalnych oraz bezpośrednie finansowanie w wysokości ponad 100 miliardów dolarów na przebudowę i pobór opłat za drogi, terminale lotniskowe, ultranowoczesne rynki, projekty lokalizacyjne i usługowe, budowę i utrzymanie infrastruktury inżynieryjnej w ramach PPP, New Town Developments i Shopping Centers z Shoprite i Game jako głównymi najemcami.

FirstBank jest aktywnie zaangażowany w sektor rolniczy gospodarki i był głównym finansistą różnego rodzaju aktywów służących do tworzenia, rozbudowy i modernizacji różnych przedsiębiorstw rolniczych. Bank wprowadził przyjazne dla klienta i zorientowane na potrzeby programy produktowe, współpracował z organizacjami międzynarodowymi i współpracował z rządami federalnymi, stanowymi i CBN w celu wspierania sektora.

FirstBank będzie w dalszym ciągu wspierać sektory poprzez rentowną działalność gospodarczą i projekty rozwoju infrastruktury, w ramach zdefiniowanego przez Bank rynku docelowego i kryteriów akceptacji ryzyka. Ponadto Bank będzie nadal generował wnikliwe inicjatywy mające wpływ na rozwój zorientowany na obywatela poprzez FirstBank Impact Series i inne programy rozwojowe.

PACESETTER ŁADU KORPORACYJNEGOJako najlepszy promotor ładu korporacyjnego, praktyka ładu korporacyjnego FirstBank pozostaje wiodącą w branży. Jest to szczególnie widoczne w godnych pochwały procesach zmiany przywództwa, zapewniających płynną ciągłość biznesową i stabilność we wszystkich aspektach działalności Banku. Taka postawa ładu korporacyjnego przyniosła Bankowi duży szacunek i uznanie zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.

Prestiżowy status Banku został wzmocniony przyznaniem prestiżowego certyfikatu ISO / IEC 27001: 2005, najwyższej na świecie akredytacji w zakresie ochrony i bezpieczeństwa informacji Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Dzięki temu certyfikatowi FirstBank wyróżnił się jako pierwsza organizacja w Nigerii, która uzyskała certyfikat ISO 27001, co jest potwierdzeniem, że Bank przyjął i przestrzega najwyższych znanych standardów bezpieczeństwa informacji na całym świecie. Po trzech latach certyfikacji FirstBank z powodzeniem wdrożył recertyfikację ISO / IEC 27001: 2005 w 2013 roku.

Oprócz tego certyfikatu FirstBank ponownie jako pierwsza organizacja otrzymała certyfikat BS25999, najwyższą akredytację w dziedzinie zarządzania ciągłością działania otrzymaną od British Standard Institute. Certyfikaty potwierdzają zdolność Banku do ochrony aktywów, dobrego samopoczucia pracowników i inwestycji klientów, a także przychylnego reagowania na incydenty i zakłócenia działalności w celu zapewnienia ciągłości działania przez cały czas.

UZNANIA I NAGRODYW ciągu 123 lat nieprzerwanej działalności, znakomite usługi FirstBank zdobyły niezliczone wyróżnienia i nagrody. Bank został po raz pierwszy notowany na Nigerii Giełdzie Papierów Wartościowych (NSE) w marcu 1971 r. I trzynaście razy zdobył coroczną nagrodę prezesa NSE za najlepszy raport finansowy w branży bankowej. Ten dotychczasowy wyczyn nabrał dodatkowego impetu, gdy w 2011 r. Bank otrzymał nagrodę „Best Financial Reporting Company od Africa Investor, jednego z najbardziej szanowanych w Afryce wydawcy multimedialnych wiadomości i informacji dotyczących inwestycji.

W tym samym okresie FirstBank został uznany przez African Banker Awards za „Najbardziej innowacyjny bank w Afryce. Ta bardzo pożądana nagroda trafia do afrykańskiego banku, który zademonstrował oryginalne i praktyczne zastosowania technologii w celu zapewnienia klientom wygody, lepszych i tańszych usług oraz większego dostępu do branży usług finansowych w Afryce. W związku z tym nagroda stanowi globalne uznanie dla gigantycznych postępów, jakie Bank poczynił na przestrzeni lat we wdrażaniu technologii wspomagających jego operacje i usługi, a ostatecznie czyniąc usługi bankowe wygodniejszymi, dostępniejszymi i szybszymi. Są to najważniejsze osiągnięcia w zakresie zorientowanych na klienta i innowacyjnych usług finansowych Banku, które potwierdzają zainteresowanie Banku promowaniem stylu życia i biznesu klientów.

FirstBank jest wielokrotnym zwycięzcą „Najlepszego banku w Nigerii przez dwanaście (12) lat, „Najlepszy bank finansowania handlu w Nigerii i „Najlepszy bank walutowy w Nigerii przez siedem (7) kolejnych lat – wszystkie przyznane przez magazyn Global Finance z siedzibą w USA. Bank był wielokrotnym zwycięzcą nagrody „Najlepszy bank w Nigerii przyznawanej przez magazyn EMEA Finance przez cztery (4) lata z rzędu. FirstBank jest również laureatem „Najlepszej Grupy Bankowej w Nigerii, przyznawanej przez World Finance Banking Awards, „Najlepszemu Bankowi Inwestycyjnemu, „Najlepszemu Bankowi Prywatnemu przyznawanemu przez tę samą instytucję, którą Bank otrzymał pięć razy. FirstBank otrzymał nagrodę „ICT Telecoms Deal of the Year Award przyznawaną przez Ai CEO Infrastructure Awards 2012, godne uznanie dla roli Banku w konsorcjalnej pożyczce terminowej EMTS (Etisalat) o wartości 650 mln USD,2011 i został uznany za „Bank Roku w Nigerii w The Banker Awards 2012.

Przez sześć kolejnych lat, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 (zgodnie z ogłoszeniem w lutym 2017 r.) Bank był uznawany za „Nigerię numer jeden w bankowości przez Brand Finance Top 500 Banking Brands i „Best Retail Bank in Nigeria , 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 przyznane przez Asian Banker International Excellence in Retail Financial Services Awards. Ponadto w 2013 r. FirstBank otrzymał nagrodę „Najlepszy bank w Nigerii w konkursie Euromoney Awards for Excellence, „Najlepszy bank w Afryce Zachodniej w konkursie African Banker Awards oraz nagrodę za najlepsze usługi walutowe w Afryce w konkursie EMEA Finance Treasury Services Awards.

Wszystkie te wyróżnienia potwierdzają wyjątkowe zaangażowanie FirstBank w promowanie krajowego wzrostu gospodarczego i rozwoju poprzez konstruktywne zaangażowanie w sektor publiczny i prywatny rozwijającej się nigeryjskiej gospodarki.

FIRSTBANK ODŚWIEŻA TOŻSAMOŚĆ KORPORACYJNĄJako marka hartu ducha, siły i innowacji w nigeryjskim sektorze finansowym, po przyjęciu struktury holdingu FirstBank 27 stycznia 2014 r. Zaprezentował odświeżoną tożsamość korporacyjną, w tym wszystkich swoich spółek zależnych, mającą odzwierciedlać strategiczny kierunek firmy. i ustawić go tak, aby spełniał przyszłe potrzeby rynku. Zachowano afrykańskiego słonia, który jest szanowaną i rozpoznawalną ikoną tożsamości marki. Został jednak ponownie uruchomiony z szeregiem ulepszeń, które informują o solidnej ewolucji odpowiedniej dla dzisiejszego rynku.

Podniesiona głowa słonia w naszej odświeżonej tożsamości jest naszą obietnicą dla wszystkich klientów, że z nami w swoim kącie, z każdym wyzwaniem finansowym, przed którym stają, mogą stawić czoła z podniesioną głową. Ciemnoniebieski kolor reprezentuje rozmach, innowacje i ewolucję. Zasady te zapewniają, że nadal opracowujemy rozwiązania, które stanowią sedno wszystkich ich wyzwań. Podniesiona stopa słonia to obietnica, że ​​zawsze będziemy dawać z siebie wszystko dla każdego z naszych klientów. Przyjęcie do naszego logo złota, metalu szlachetnego identyfikowanego z wartością, przypomina o nieodłącznej wartości i trwałości naszej marki. Oznacza to odnowioną obietnicę dla wszystkich naszych interesariuszy – obietnicę dalszego wyznaczania złotego standardu wartości i doskonałości rozwiązań finansowych w całej Afryce Subsaharyjskiej.

MARKA FIRSTBANKW FirstBank zdajemy sobie sprawę z niezmiennych zalet utrzymywania nastawienia i kultury „na pierwszym miejscu, jako kluczowego elementu naszej strategii biznesowej. Nasza marka ewoluowała przez lata, dzięki wzmocnionym mięśniom marki, aby sprostać stale zmieniającym się oczekiwaniom dzisiejszych, coraz bardziej wymagających interesariuszy.

Od momentu powstania w 1894 roku FirstBank ugruntował swoją pozycję jako marka silna i dynamiczna, z wizją bycia wiodącą międzynarodową grupą bankową w Afryce Subsaharyjskiej. Nasza marka jest sercem całościowego doświadczenia, które staramy się nieustannie dostarczać naszym interesariuszom, co jest niezbędne do utrzymania patronatu i przewagi konkurencyjnej, która utrzymuje nas na pożądanej pozycji lidera rynku.

Nasza marka współdziała z naszymi interesariuszami i demonstruje zrozumienie ich współczesnego życia lub biznesu, aby wspierać ich aspiracje. Dlatego ewoluowaliśmy przez ponad 120 lat, szanując i podtrzymując wspólne dziedzictwo istotne nie tylko dla dzisiejszych współczesnych Nigeryjczyków, ale także dla dzisiejszego współczesnego świata.

Dlatego nasza marka ma ostateczną misję stworzenia silnej globalnej obecności w celu wzmocnienia naszej pozycji jako wiodącej grupy usług bankowych na Afryce Subsaharyjskiej. Wspieramy naszą markę, aby nieustannie dążyć do znajdowania lepszego sposobu prowadzenia naszej działalności do przodu, kierując się naszą filozofią i ludźmi – naszymi klientami, naszymi interesariuszami, naszymi pracownikami.

Żyjemy zgodnie z naszymi przekonaniami i konsekwentnie staramy się inspirować zrozumienie, zachęcać do współpracy i budować lepszy sposób na ujednolicenie i wzmocnienie naszej marki, aby zachwycać wszystkich interesariuszy. W związku z tym codziennie pracujemy nad wdrażaniem najlepszych praktyk w naszej kulturze, aby ostatecznie umożliwić naszym pracownikom zrozumienie życia naszych klientów i motywację do odpowiedniego zaspokajania ich potrzeb.

Celem naszej marki jest zawsze stawianie naszych interesariuszy, klientów i partnerów w centrum naszej działalności, nawet jeśli jesteśmy gotowi do standaryzacji doświadczeń klientów i doskonałości w rozwiązaniach finansowych w całej Afryce Subsaharyjskiej, zgodnie z naszą wizją marki „Być partnerem pierwszego wyboru w budowaniu Twojej przyszłości .

Naszą marką jest zatem zawsze dostarczać najwyższy „złoty standard wartości i doskonałości. Nasza wiedza i praktyki w zakresie usług finansowych przodują na rynku w zapewnianiu, że rozumiemy naszych klientów i przekraczamy ich oczekiwania, szukając lepszego sposobu dostarczania najwyższej jakości usług i doświadczenia.

Zaangażowanie w dostarczanie złotego standardu jest zakorzenione w naszych nieodłącznych wartościach, takich jak pasja, partnerstwo i ludzie, aby pozycjonować „Ty pierwszy pod każdym względem.

Do tej pory kultowy słoń afrykański był solidnym symbolem siły i wzrostu, dzięki czemu organizacja stała się wyraźnym liderem w branży usług finansowych. Słoń jest szanowaną i natychmiast rozpoznawalną ikoną tożsamości marki FirstBank i jako taki cenimy zaufanie, przystępność i stabilność, które to reprezentuje.

Nasza nowa, odświeżona tożsamość korporacyjna zachowuje słonia i ponownie rozpala ten kultowy symbol, wprowadzając szereg ulepszeń, które podkreślają silną ewolucję, która jest aktualna.

Nasz język marki to wizualny i narracyjny wygląd i styl naszej marki. Jest to podstawowe połączenie logo, obrazów, czcionek, wzoru, ikon, kolorów, symboli, tożsamości i słów.

Nowa paleta kolorów jest wyraźnym odzwierciedleniem osobowości naszej marki i tonu głosu, a jednocześnie solidnie przedstawia nasz rodowód rentowności. Ewoluuje niebieski znak towarowy FirstBank, aby odzwierciedlić bogatszy i bardziej premium equity i łączy się z nowymi uzupełniającymi kolorami partnerów.

Stawiając „Ty pierwszy, obiecujemy, że będziemy:

  • Jesteśmy dla Ciebie i zaangażowani w Ciebie, naszych klientów i interesariuszy
  • Grupa zajmująca się rozwiązaniami finansowymi, która słucha, rozumie i łączy się z Tobą jako ludźmiGrupa rozwiązań finansowych, która zapewni odpowiednie doświadczenia przekraczające Twoje oczekiwaniaGrupa rozwiązań finansowych, która oferuje produkty i usługi, które spełniają różnorodne potrzeby współczesnej Afryki SubsaharyjskiejGrupa rozwiązań finansowych, której możesz zaufać i na której możesz polegaćGrupa rozwiązań finansowych, która jest stałym partnerem finansowym przez całe życie naszych klientówPo raz szósty The Banker Magazineogłosił FirstBank najbardziej wartościową marką bankową w Nigerii, co jest bardzo ważne dla nas i dla naszych interesariuszy. Dzięki wszystkim naszym interesariuszom zdobyliśmy tytuł Najcenniejszej Marki Bankowej w Nigerii w 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i teraz ponownie w 2016 roku (zgodnie z ogłoszeniem w lutym 2017). Ponadto, po raz szósty z rzędu, FirstBank zdobył nagrodę dla najlepszego banku detalicznego przyznaną przez The Asian Banker International Excellence in Retail Financial Services Awards, najbardziej rozpoznawalny międzynarodowy program nagród w branży detalicznych usług finansowych. Inne nagrody zdobyte przez Bank to Najlepszy Bank w Nigerii (nagroda, którą bank zdobył dwanaście razy), Global Finance; Najlepsza marka bankowa i Najlepszy wykonawca bankowy, obie nagrody Global Brands Awards.Zdobycie tych nagród jest kolejnym potwierdzeniem obietnicy naszej marki – że nadal będziemy stawiać naszych interesariuszy i partnerów w centrum naszej działalności.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy